نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

BSM 200 GB 120 DLC, BSM 200 GB 120 DLC,BSM 200 GB 120 DL,BSM 200 GB 120 D,BSM 200 GB 120 ,BSM 200 GB 120,BSM 200 GB 12,BSM 200 GB 1BSM 200 GB,BSM 200 G,BSM 200 ,BSM 20,BSM 2,BSM ,BS,B,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,ind.electronics,الکترونیک صنعتی,ind.electronics,الکترونیک, صنعتی,TRANSISTOR,IGBT,ترانزیستور,SIEMENS,BSM 200 GB 120 DLC, BSM 200 GB 120 DLC,BSM 200 GB 120 DL,BSM 200 GB 120 D,BSM 200 GB 120 ,BSM 200 GB 120,BSM 200 GB 12,BSM 200 GB 1BSM 200 GB,BSM 200 G,BSM 200 ,BSM 20,BSM 2,BSM ,BS,B,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,ind.electronics,الکترونیک صنعتی,ind.electronics,الکترونیک, صنعتی,TRANSISTOR,IGBT,ترانزیستور,SIEMENS,BSM 200 GB 120 DLC, BSM 200 GB 120 DLC,BSM 200 GB 120 DL,BSM 200 GB 120 D,BSM 200 GB 120 ,BSM 200 GB 120,BSM 200 GB 12,BSM 200 GB 1BSM 200 GB,BSM 200 G,BSM 200 ,BSM 20,BSM 2,BSM ,BS,B,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,ind.electronics,الکترونیک صنعتی,ind.electronics,الکترونیک, صنعتی,TRANSISTOR,IGBT,ترانزیستور,SIEMENS,

BSM 200 GB 120 DLC

Siemens / Siemens

گروه: الکترونیک صنعتی

زیرگروه: ترانزیستور

زیرزیرگروه: آی جی بی تی,IGBT

برند: Siemens

توضیحات:

BSM 200 GB 120 DLC

TRANSISTOR

IGBT

DATASHEET

محصولات مشابه